• Шинэ мэдээ

  Шинэ мэдээ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet nisl lectus, id sagittis metus.

 • Зургийн цомог

  Зургийн цомог

  Хамаг бүхэн бороо мэт арилна, Харин гэрэл зураг шороо мэт үлдэнэ.

 • Мэдээ мэдээлэл

  Мэдээ мэдээлэл

  Мэдээлэлтэй хүн дэлхийг ч захирана..

 • Төлөвлөгөө

  Төлөвлөгөө

  Эхлээд чухлыг нь... /Цаг төлөвлөлтийн талаар/.

 • Хууль эрхзүй

  Хууль эрхзүй

  Үндсэн хуулийн дээр хөх тэнгэр л байдаг.

 • Программ хангамж

  Программ хангамж

  Хэрэгтэй бүхнээ эндээс.

PREZI-тэй танилцна уу.

0 comments


 Амьхандаал шинэлэг зүйлс оруулах гэж хичээсэн. Та бүхэн энэ программыг ашиглаад үзээрэй. Ашиглахад маш хялбар болоод сонирхолтой. Install-н татаад сонирхож, туршиж үзээрэй. Хүмүүст бас сонин өвөрмөц санагдах байх. 
Та бүхэн миний найз PREZI-тэй танилцна уу. https://prezi.com/desktop/
Read more

Багш өөрөө өөртөө сэтгэл зүйч байх чадвар....

0 comments

 Багш өөрөө өөртөө сэтгэл зүйч байх чадвар ба хүүхдэд зөвлөн туслах арга зүй сэдэвт сургалтыг МУБИС-н багш доктор, профессор, сэтгэл зүйн Инсайт-тбб-ын тэргүүн О.Мягмар тус сургуулийн багш нарт 2 өдөр  зохион явууллаа.
           Сургалтаар багш нар шинэ соргог мэдээ мэдээлэл, арга зүйг эзэмшин авсандаа сэтгэл хангалуун байцгаалаа
Read more

тэмцээнд

0 comments
ХУД-н Анхан шатны багш нарын 4 төрөлт тэмцээнд 2013/1/4 ндХУ


Read more

Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох,хасах журам батлах тухай

0 comments

МОНГОЛ УЛСЫН    БОЛОВСРОЛ,СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
2008 оны11 сарын 13өдөр    дугаар 73                                   Улаанбаатар

Багшийн мэргэжлийн зэрэг
олгох,хасах журам батлах тухай
Бага,дунд боловсролын тухай хуулийн 21.4,21.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1.        “Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох,хасах журам”-ыг хавсралтаар баталж, 2008 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
2.        Энэхүү дүрэм батлагдсантай холбогдуулан 2008 онд мэргэжлийн зэргийн хүчинтэй байх хугацаа нь дууссан багш нарт мэргэжлийн зэргээ хамгаалах, ахиулах болон мэргэжлийн зэрэг шинээр авах багш нарын хүсэлтийг 2009 оны 2-р сард багтаан шийдвэрлэхийг Бага дунд боловсролын газар /Н.Энхбат/ аймаг нийслэлийн Боловсрол соёлын газар, сургууль,цэцэрлэг гэгээрлийн төвийн удирдлага нарт үүрэг болгосугай.
3.        Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Бага,дунд боловсролын газар /Н.Энхбат/ аймаг нийслэлийн Боловсрол соёлын газар, сургууль,цэцэрлэг гэгээрлийн төвийн удирдлага,журмын хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ хийж ажиллахыг мэдээлэл,хяналт,шинжилгээ,үнэлгээний газар /М.Баасанжав/,багшийн мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгоход шаардагдах зардлыг жил бүрийн боловсролын төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Санхүү эдийн засгийн газар /С.Наранцогт/ тус тус даалгасугай.САЙД                              /Ё.ОТГОНБАЯР/


Боловсрол,соёл,шинжлэх ухааны сайдын
2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн
 73-р тушаалын хавсралт
Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох,хасах журам
Нэг.нийтлэг үндэслэл
1.1.   Цэцэрлэг,ерөнхий боловсролын сургуль болон албан бус боловсролын багш, сургуулийн хичээлийн эрхлэгч буюу сургалтын менежер,цэцэрлэгийн арга зүйч (цаашид багш гэх) багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох,хасах үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.2.   Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааны зорилго нь багшийн мэргэжлийн ур чадварын өсөлтийг тодорхойлж,энэ өсөлтийг багшийн хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэхэд тооцон тэднийг урамшуулж,мэргэжлийн талбарт боловсролын чанарын төлөө шударга өрсөлдөөний механизмыг бүрдүүлэхэд оршино.
1.3.   Багшийн мэргэжил болон ажлын байрны тодорхойлолтод  заагдсан чиг үүрэг,үйл ажиллагааны чанар,үр өгөөжийн өсөлтөд харгалзах тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр тоготтгдох гүйцэтгэлийн түвшинг багшийн мэргэжлийн зэрэг гэнэ.
1.4.   Бага,дунд  боловсролын тухай хуулийн 21.4 заасны дагуу багшид “Заах аргач багш”, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш “ гэсэн мэргэжлийн зэрэг олгоно.
1.5.     Мэргэжлийн “Заах аргач багш” зэрэгтэй багш нь мэргэжлийн зэрэгтэй багшид тавигдах нийтлэг болон “Заах аргач багш” –д тавигдах тусгай шалгуур, үзүүлэлтийг тус тус хангасан,сургуулийнхаа багш нарт зөвлөх,тэдэнтэй хамтран ажиллах чадвартай багш байна.
1.6.   Мэргэжлийн “Тэргүүлэх багш” зэрэгтэй багш нь мэргэжлийн зэрэгтэй багшид тавигдах нийтлэг болон “Тэргүүлэх багш ”-д тадигдах тусгай шалгуур,үзүүлэлтийг тус тус хангасан,орон нутгийнхаа багш нарт зөвлөх, тэдний хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай багш байна.     
1.7.      Мэргэжлийн “Зөвлөх  багш” зэрэгтэй багш нь мэргэжлийн зэрэгтэй багшид тавигдах нийтлэг болон “Зөвлөх багшид ”-д тадигдах тусгай шалгуур,үзүүлэлтийг тус тус хангасан,үндэсний түвшинд  багш нарт зөвлөх, боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах чадвартай багш байна.   
1.8.   Багш мэргэжлийн зэрэг шинээр авах, зэргээ хамгаалах, ахиулах сэргээх бүх тохиолдлыг багшид мэргэжлийн зэрэг олгох гэж ойлгоно.
1.9.   Багшид мэргэжлийн зэргийг шатлал алгасуулж олгохгүй.
1.10.Мэргэжлийн “Заах аргач багш” зэргийг тухайн сургалтын байгууллага, “Тэргүүлэх багш” зэргийг аймаг,нийслэлийн Боловсролын газар, “Зөвлөх багш” зэргийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид яам гэх) эсвэл, энэ ажлыг зохион байгуулахаар түүнээс эрх олгогдсон байгууллага тус тус олгоно.

Хоёр.Мэргэжлийн  зэргийн шалгуур үзүүлэлт
2.1. Багшид мэргэжлийн “Заах аргач багш”, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” зэрэг олгоход дараах нийтлэг шалгуурыг баримтална. ҮҮнд:  
2.1.1 Багшлах эрхтэй байна.
2.1.2 Багшийн “Ёс зүйн дүрэм”- ийг чанд сахидаг байна.
2.1.3 Боловсролын стандартын шаардлага хангасан сургалтын хөтөлбөр (киррикюлим)     боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлж сайжруулах арга зүйг бүрэн эзэмшиж, багш нарт зөвлөх чадвартай байх.
2.1.4 Сургалтын хэрэглэгдэхүүний үнэ цэнэтэй, баялаг сан хөмрөг бүрдүүлж, түүнийгээ сургалтдаа үр өгөөжтэй хэрэглэдэг байх.
2.1.5 Гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах,боловсруулах, комьпютерын өргөн  хэрэглээний праграммууд дээр ажиллах, мэргэжлийн болон дидактикийн судалгаа хийх арга хэрэгслийг эзэмшин өөрийгөө байнга хөгжүүлдэг байх.
2.1.6  Тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд нь сурагчиддаа тусалж зөвлөх, тэднийг дэмжих, хамтран ажиллах бүтээлч арга барил эзэмшсэн байх
2.1.7 Багш сургуулийн удирдлага,эцэг эх,иргэд,төр,олон нийтийн байгууллагуудтай бүтээлчээр хамтран ажиллах ур чадвар эзэмшиж, тодорхой үр дүнд хүрсэн байх.
2.1.8. Шинжлэх ухааны ололт, технологийн дэвшил, дэвшилтэт үзэл санааг судлан эзэмшиж, сургалтанд шинийг санаачлан бүтээлч үйл хэрэг болгосон байх

2.2. Багшид мэргэжлийн зэрэг олгохдоо сургалтын байгууллагад эрхэлж буй албан тушаалаас нь хамаарч дараах тусгай шалгуур, үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:
2.2.1 Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багшид тавигдах тусгай шалгуур үзүүлэлт:
2.2.1.1 Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг тогтоох хөндлөнгийн шалгалтаар заадаг хичээлээр нь үзүүлсэн суралцагчдын сурлагын дундаж амжилт нь тухайн зэрэг хүчинтэй байх хугацаанд улсын дунджаас доошгүй буюу тодорхой хувиар тогтмол дээгүүр байж, сурагчдаа хөгжүүлэх, тэдний сурлага, хүмүүжлийг сайжруулахад онцгойлон тэмдэглэх амжилт гаргасан байна.
2.2.1.1.1  Заах аргач багш :улсын дунджаас доошгүй байх
2.2.1.1.2 Тэргүүлэх багш :улсын дунджаас 5-аас доошгүй хувь дээгүүр байх
2.2.1.1.3 Зөвлөх багш: улсын дунджаас 10-аас доошгүй хувь дээгүүр байх
2.2.1.2 Заадаг курс болон бүлэг сэдвийн хичээл, нэгж болон ээлжит хичээлийнхээ сургалтын хөтөлбөрийг цогцоор нь боловсруулах талаар бүтээлч туршлага хуримтлуулж, бусад  багш нартаа туршлагаа хуваалцах сургалт,суртчилгаа 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулсан байх
2.2.1.2.1 Заах аргач багш: сургалт сурталчилгаа нь сургалтын байгууллага (эсвэл сум,бүс,дүүрэг)- ын түвшинд
2.2.1.2.2 Тэргүүлэх багш: сургалт сурталчилгаа нь аймаг, нийслэлийн түвшинд
2.2.1.2.3 Зөвлөх багш: сургалт. Сурталчилгаа нь улс үндэсний түвшинд
2.2.1.3 Боловсрол судлал,мэргэжил, дидактик, арга зүйн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж тодорхой багц цаг цуглуулсан байх
2.2.1.3.1. Заах аргач багш: 5 багц цаг
2.2.1.3.2. Тэргүүлэх багш: 8 багц цаг
2.2.1.3.3. Зөвлөх  багш: 10  багц цаг
2.2.1.4. онол практикийн хурал,зөвлөгөөнд боловсрол судлал, багшийн хөгжил,мэргэжил,дидактик,боловсролын стандарт,сургалтын хөтөлбөрийн хөгжил зэрэг асуудлаар судалгаа явуулан туршиж, үр дүнгээр нь 2-оос доошгүй илтгэл хэлэлцүүлж, тухайн хурлын материалд хэвлүүлсэн байх.
2.2.1.4.1. Заах аргач багш: илтгэл нь сургалтын байгууллага (эсвэл       сум,бүс,дүүрэг)-ын түвшний хуралд хэлэлцэгдсэн байх
2.2.1.4.2 Тэргүүлэх багш: илтгэл нь аймаг, нийслэлийн түвшний хуралд хэлэлцэгдсэн байх
2.2.1.4.3 Зөвлөх багш : илтгэл нь үндэсний түвшний хуралд хэлэлцэгдэж,1-ээс доошгүй гарын авлага мэтийн багш нарт зориулсан нийтээр хэрэглэх бүтээл туурвисан байх (сурагчид зориулсан нийтээр хэрэглэх сурах бичгийг бүтээлд тооцно.)
Мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах
3.1 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагаа нь :
А.Багш холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж мэргэшлийн зэрэг олгуулах тухай хувийн хүсэлт өргөдлөө гаргах
Б.Багшийн ажилтай нь танилцаж мэргэжлийн үнэлгээ дүгнэлт өгөх
В. Мэргэжлийн үнэлгээ дүгнэлтдээ тулгуурлан шийдвэр гаргаж, үнэмлэх олгох (шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагуудад уламжлах)
Г. Мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг тайлагнах гэсэн үндсэн 4 үе шаттайгаар явагдана.
3.2 Энэхүү журмын хоёрдугаар хэсэгт тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтээр тухайн багш өөрийн ажлаа үнэлээд үзүүлэлт бүрийг нотлох баримтыг зохих ёсоор албажуулан энэхүү журмын 3.3 ба 3.4 – д заасан баримт бичгийг бүрдүүлж мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн хувийн өргөдлөө зэрэг хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас 1 жилийн өмнө тухайн оны 1-р сард багтаан сургалтын байгууллагын захиргаанд гаргана.
3.3 Мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн багш дараах материалыг бүрдүүлнэ.
3.3.1 Мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн өргөдөл
3.3.2 Сурагчдын сурлагын амжилтыг баталгаажуулсан баримт
3.3.3  бүтээлийн жагсаалт
3.3.4 Илтгэл хэлэлцсэн хурлын баталгалгаажсан хөтөлбар,илтгэлүүдийн эмхтгэл(Зөвлөх багшийн  тохиолдолд зохиосон ном, гарын авлага,сурах бичгийн зохиогч, хэдлэлийн газар, хэвлэсэн он, ISBN  зэргийг нотлох номны хавтас,эхний ба сүүлчийн нүүрүүдийн хуулбар)
3.3.5 Цуглуулсан багц цагийг тодорхойлсон сертифакатын баталгаажуулсан хуулбар
3.3.6 Багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэрэг (мэргэжлийн зэрэгтэй бол)- ийн үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
3.3.7. Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны баталгаажсан хөтөлбөр тайлан, холбогдох байгууллагаас хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн тодорхойлолт
3.3.8 Онцгойлсон амжилтыг баталгаажуулсан баримт ( шагнал,төрийн одон медаль хамаарахгүй)
3.3.9 3x4 хэмжээний цээж зураг 2 ширхэг
3.4  “Тэргүүлэх багш” ба “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн багш дараах материалыг нэмж бүрдүүлнэ.
3.4.1. Журамд заасан шалгуур, үзүүлэлтийг хангасан байдлыг сургууль ( Зөвлөх багш зэргийн хувьд нэмж боловсролын газрын магадлагаа )-ийн тодорхойлолт
3.4.2. Мэргэжлийн зэргийг олгохыг хүссэн сургууль( Зөвлөх багшийн тохиолдолд боловсролын газрын ) - ийн албан тоот
3.5 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох асуудлаар мэргэжил, арга зүйн байгууллага, мэргэжлийн холбоо, бусад сонирхлын бүлгүүдийн төлөөлөл бүхий мэргэжлийн үнэлгээ,дүгнэлт өгөх ажлын хэсгийг энэхүү журмын 1.10 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий байгууллагуудын ерөнхий менежерийн шийдвэрээр байгуулна.
3.6 Ажлын хэсгүүд нь энэхүү журмын хоёр дахь хэсэгт тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн тухайн багшид мэргэжлийн зэрэг олгох эсэх талаар мэргэжлийн үнэлгээ дүгнэлт гаргана.
3.7 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг сургалтын байгууллага дээр дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:
3.7.1 Сургалтын байгууллагын ажлын хэсэг нь тухайн жилд мэргэжлийн “Заах аргач багш” , “ Тэргүүлэх багш”, “ Зөвлөх багш” зэрэг олгохыг хүссэн багшийн материалд бүрдүүлэлтийн үнэлгээ өгч, шаардлага хангаагүй материалтай багшийг үнэлгээнээс хасаж, шаардлага хангасан материалтай багшийн ажилтай газар дээр нь танилцаад шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэнд шаардлагатай нотолгоо гаргана.
3.7.2 Сургалтын байгууллагын ажлын хэсэг нь мэргэжлийн Заах аргач багш” зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш нарт энэ зэргийг олгох тухай болон мэргэжлийн “Тэргүүлэх багш” ба “  Зөвлөх багш” зэргийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш нарт зэрэг олгохыг холбогдох байгууллагад уламжлах тухай үнэлгээ, дүгнэлтээ багш нэг бүрээр гаргаж, сургалтын байгууллагын багш нарын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.
3.7.3 сургалтын байгууллагын захирал, эрхлэгч нь ажлын хэсгийн үнэлгээ, дүгнэлт болон багш нарын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн багшид “ Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгох, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгох хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад уламжлах тухай тушаал гаргана.
3.7.4 Сургалтын байгууллага нь мэргэжлийн зэрэг олгох талаар гаргасан захирал, эрхлэгчийн тушаал, “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг авсан багш нарын судалгаа, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгуулахаар уламжлах багш багш нарын материалыг аймаг, нийслэлийн боловсролын газарт тухайн оны 3-р сард багтаан хүргүүлнэ.
3.8 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн боловсролын газар дээр дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:
3.8.1 Аймаг нийслэлийн боловсролын газрын ажлын хэсэг  нь тухайн жилд мэргэжлийн “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” зэрэг авахыг хүссэн багшийн материалд бүрдүүлэлтийн үнэлгээ өгч, шаардлага хангаагүй материалтай багшийг үнэлгээнээс хасаж, шаардлага хангасан материалтай багшийн материалтай танилцаад шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд магадлагаа гаргана.
3.8.2 Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын ажлын хэсэг нь “ Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэргийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш нарт энэ зэргийг олгох тухай болон мэргэжлийн “Зөвлөх багш” зэргийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш нарт зэрэг олгохыг холбогдох байгууллагад уламжлах тухай үнэлгээ, дүгнэлтээ багш нэг бүрээр гаргаж , Боловсролын газрын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.
3.8.3 Аймаг нийслэлийн Боловсролын газрын дарга нь ажлын хэсгийн үнэлгээ, дүгнэлт болон Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгох, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгох хүсэлтийг холбогдох байгууллагад уламжлах тухай тушаал гаргаж , шийдвэрийг сургалтын байгууллагад мэдээлнэ.
3.8.4 |Боловсролын газар нь мэргэжлийн зэрэг олгох талаар гаргасан даргын тушаал, “Заах аргач багш”, “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг авсан багш нарын судалгаа, хавсралтын дагуу гаргаж, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгуулахаар уламжлах багш нарын материалыг яам ( эрх шилжсэн байгууллагад)– нд тухайн оны 10 дугаар сард багтаан хүргүүлнэ.
3.9 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг яам ( эрх шилжүүлсэн байгууллага) дээр дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:
3.9.1. Яам ( эрх шилжүүлсэн байгууллага)-ны ажлын хэсэг нь тухайн жилд “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг авахыг хүссэн багш нарын материалд бүрдүүлэлтийн үнэлгээ өгч,шаардлага хангаагүй материалтай багшийг үнэлгээнээс хасаж, шаардлага хангасан багшийн материалтай танилцаад шалгуур,үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ,дүгнэлтийг багш нэг бүрээр нягтлан гаргана.
3.9.2 Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь (эрх шилжсэн байгууллага ) ажлын хэсгийн үнэлгээ, дүгнэлтийг үндэслэн багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгох шийдвэрийг тухайн оны 12 дугаар сард багтаан гаргаж, аймаг,нийслэлийн боловсролын газарт мэдээлнэ.  
3.9.3 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгосон тухай шийдвэр өмнө нь мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн хувьд зэргийн хүчин төгөлдөр хугацаа дуусахаас нэг жилийн өмнөөс гарч байгаа тул шийдвэрт дараагийн оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс эхлэн мэргэжлийн зэрэг нь хүчин төгөлдөр болж, зэргийн нэмэгдэл олгох хуацаа тооцогдохоор тусгасан байна.
3.9.4. Холбогдох байгууллагууд багшийн мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхийг батлагдсан загварын дагуу хэвлэж, дараагийн оны 1 дүгээр сард багтаан багш нарт хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
3.10.Мэргэжлийн  зэргийг олгосон тухай эрх бүхий байгууллага бүр энэхүү журмын хавсралтын дагуу мэргэжлийн зэрэгтэй багш нарын мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
3.11 Багшид мэргжлийн зэрэг олгох талаар үнэлгээ,дүгнэлт гаргах бүх түвшний ажлын хэсгийн гишүүн буруутай үйлдэл хийж, тэр нь нотлогдсон тохиолдолд түүнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
Дөрөв.  Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл
4.1 Мэргэжлийн “Заах аргач багш”.”Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш “ зэрэгтэй багшид мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгоно.
4.2 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг энэхүү журмын 3.9.3-т заасан хугацаанаас эхлэн олгоно.
4.3 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг Засгийн газрын тогтоолоор тогтоосон хувь хэмжээгээр багшийн сарын үндсэн цалингаас тооцож олгоно.
4.4 Сургалтын байгууллага, аймаг,нийслэлийн Боловсролын газар, яам ( эрх шилжсэн байгууллага) нь гаргасан шийдвэр болон мэдээлэл, хяналт – шинжилгээндээ тулгуурлан багшид зэргийн нэмэгдэл олгоход шаардагдах зардлыг тооцож,жил бүрийн боловсролын төсөвт тусгана.

Тав. Мэргэжлийн зэргийн хүчинтэй байх хугацаа,
мэргэжлийн зэргийг хасах
5.1 Багшийн мэргэжлийн зэрэг нь түүнд мэргэжлийн зэрэг олгосноос хойш 5 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.
5.2 Мэргэжлийн зэрэг нь хүчинтэй байх хугацаанд хэрвээ багш хүсвэл шатлал алгасахгүйгээр мэргэжлийн зэргээ ахиулж болно.
5.3 Багшид олгосон мэргэжлийн зэрэг нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нэгэн адил хүчинтэй байна.
5.4 Энэхүү журмын 5.4-д заасан нөхцөлөөс бусад тохиолдолд мэргэжлийн зэргээ   хамгаалах хугацаа хэтэрсэн болон мэргэжлийн зэргээ хамгаалах,ахиулахаар хүсэлт гаргаж ,зэрэг олгох үнэлгээнд ороод ,тухайн зэрэгт тавигдах  шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй бол багшийн эзэмшиж байсан мэрэжлийн зэргийг шууд хүчингүй болсонд тооцно.
5.5 Боловсролын тухай хууль,бага дунд боловсролын тухай хууль сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд заасан багшийн эрх,үүргийг зөрчиж, мэргэжлийн алдаа гаргаж багшийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн нь тогтоогдсон тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан нь багшийн эзэмшиж байсан мэргэжлийн зэргийг хасна.
5.6 Мэргэжлийн зэргээ тодорхой хугацаагаар хасуулсан багш нь зэрэг хасуулсан хугацаагаа дуусмагц мэргэжлийн зэрэг олох талаар энэхүү журамд заасны дагуу сэргээж болно.
5.7 Магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр хүндээр өвчилсөн, 3- аас дээш сарын хугацаагаар гадаадад томилолтоор ажилласны улмаас мэргэжлийн зэрэг авах хүсэлт болон шаардлагатай материалаа журамд заасан хугацаанд бүрдүүлэн өгч чадаагүй багшийн мэргэжлийн зргийг нэг жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр тооцож болно.

Зургаа. Мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний загвар
6.1. Мэргэжлийн зэрэгтэй багшид “Заах аргач багш”, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгосныг гэрчлэх Мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх олгоно. Багшийн мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх хэвлүүлэх зардлыг сургалтын байгууллага, аймаг нийслэлийн Боловсролын газар, яам( эрх шилжсэн байгууллага) –ны төсөвт тусгаж санхүүжүүлнэ.
6.2 Багшийн мэргэжлийн бүх зэргийн үнэмлэхийг ижил хэмжээ, дизайн бүхий загвараар хийх ба үнэмлэхийн бичвэр, гадна буюу дотор өнгө нь мэргэжлийн зэрэг бүрээр ялгаатай байна.
6.3. Багшид олгох мэргэжлийн бүх зэргийн үнэмлэхийн гадна талыг сонгосон өнгийн А4 цаасны ½ хэмжээний,230 граммын хатуу цаас, дотор талыг нүүрэн талтай ижил  өнгийн хээтэй цаасар хийж, хоёр талыг нийлүүлэн нааж, нуруулдаж нугалсан байна.
6.4 “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх ногоон, “Тэргүүлэх багш” мэргэжлтйн зэргийн үнэмлэх цэнхэр, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх улаан   өнгөтэй байна.
6.5  Зэргийн үнэмлэхийн нүүрэн талд “Багш” тэмдэг зурж, дор нь БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН ҮНЭМЛЭХ гэж алтан боронзоор бичнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Read more

ЕБС цэцэрлэгийн сургалтын кабинетад гэрчилгээ олгох заавар

0 comments

 
ÁÀÒËÀÂ: ÍÁØÓÃ- ûí äàðãà                                                                   Ä.ÝÍÕÁÀßÐÅÁÑ, ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ
ÊÀÁÈÍÅÒÀÄ ÃÝÐ×ÈËÃÝÝ ÎËÃÎÕ ÇÀÀÂÀÐ

ÍÝÃ. Åðºíõèé ç¿éë.

1.1.       Õè÷ýýëèéí êàáèíåò, îëèìï ñóðòàë÷èëãààíû òºâ, õ¿¿õýä õºãæëèéí òºâ, ÷èéðýãæèëòèéí òºâ, áàãøèéí õºãæëèéí òºâ¿¿äèéã ñóðãàëòûí êàáèíåò ( öààøèä êàáèíåò ãýõ) ãýæ òîîöíî.
1.2.       Ãýãýýðëèéí ñàéäûí 1996 îíû 253 òîîò òóøààëààð áàòëàãäñàí êàáèíåòèéí åðºíõèé çààâàð íü ºíººãèéí øààðäëàãàä íèéöýõã¿é áàéãàà òóë ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ óã çààâðûã øèíý÷ëýí áàòëàõ õ¿ðòýë ýíýõ¿¿ çààâðûã  áàðèìòàëíà.
1.3.       Ýíýõ¿¿ çààâàð Ãýãýýðëèéí ñàéäûí 1996 îíû 253 òîîò òóøààëààð áàòàëñàí êàáèíåòûí çààâðûí åðºíõèé çàð÷èìä íèéöíý.

ÕΨÐ. Êàáèíåòýä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà

2.1. Ñóðàõ ñóðàõóéí øààðäëàãà

2.1.1. Êàáèíåò íü ñóðàëöàã÷äûí õºãæëèéí îð÷èí áàéíà.
2.1.2. Ñóðàëöàã÷äàä øààðäàãäàõ ìýäýýëëèéí ñàíã á¿ðä¿¿ëñýí áàéíà.
2.1.3. Ñóðàëöàã÷èä õàìòðàí àæèëëàæ òóðøèëò, àæèãëàëò, òîîöîî ñóäàëãàà, íýýëò õèéõ, ìýäëýã á¿òýýõ îð÷èí á¿ðä¿¿ëñýí áàéíà.

2.2. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà

2.2.1. Ãýðýëò¿¿ëýã, àãààðæóóëàëò íü ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí áàéíà.
2.2.2. Øèðýý ñàíäàë, ñóðãàëòûí òîíîã òºõººðºìæ, õýðýãëýãäýõ¿¿í¿¿ä íü ñóðàã÷äûí íàñ,  áèåíèé îíöëîãò òîõèðñîí áàéíà.
2.2.3. Êàáèíåòèéí õàíàíä áàéðëóóëñàí ¿ç¿¿ëýõ ìàòåðèàëóóä, ìýäýýëëèéí ñàìáàðóóä íü ¿çýãäýõ¿éö òîì ¿ñãýýð áè÷èãäñýí, õàðààíû ò¿âøèíä òîõèðñîí áàéíà.

2.3. Àþóëã¿é áàéäëûí øààðäëàãà

2.3.1. Ýä ç¿éë, ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿í¿¿ä  ºíäðººñ óíàõ, ãàë ò¿éìýð ãàðàõ, öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñâýð çýðãýýñ ¿¿ñýõ àþóëààñ á¿ðýí ñýðãèéëýãäñýí áàéíà.  
2.3.2. Êàáèíåòýä îñîë àþóëã¿é àæèëëàõ æóðìûã ãàðãàæ ñóðàã÷äàä òàíèóëñàí áàéíà.
2.3.3. Ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿íèéã ñóðàëöàã÷äûí ýð¿¿ë ìýíäýä õîð õîõèðîë ó÷ðóóëàõã¿é ìàòåðèàëààð õèéñýí áàéíà.

2.4. Ãîî ç¿éí øààðäëàãà

2.4.1. Êàáèíåòèéí õàíà, òààç, øàë áîëîí õàíàíä áàéðëóóëñàí ýä õîãøèë ¿ç¿¿ëýõ ìàòåðèàëóóäûí ºíãèéí çîõèöîë ãîî ç¿éí øààðäëàãàä íèéöñýí áàéíà.
2.4.2. Ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿íèé õèéö, õýëáýð, ä¿ðñ, áàéðøèë, ¿çýìæ íü ãîî ñàéõíû ìýäðýìæ òºð¿¿ëýõ¿éö áàéíà.

ÃÓÐÀÂ. Êàáèíåòèéí àæëûí çîõèîí áàéãóóëàëò

3.1.  ÅÁÑ-ä áàãà àíãè, ò¿¿õ, ãàçàð ç¿é, íèéãýì, èðãýíøèë, èðãýíèé áîëîâñðîë, áèåèéí òàìèð - ÷èéðýãæ¿¿ëýëò, îëèìï ñóðòàë÷èëãààíû òºâ, ìîíãîë õýë, óðàí çîõèîë, ìîíãîë áè÷èã, ãàäààä õýë (îðîñ õýë, àíãëè, ÿïîí, õÿòàä, ãåðìàí ã.ì.), ôèçèê, ìýäýýëýë ç¿é, õèìè, áèîëîãè, áàéãàëèéí óõààí, ýð¿¿ë ìýíä, ìàòåìàòèê, òåõíîëîãè, äóó õºãæìèéí, ä¿ðñëýõ óðëàãèéí çýðýã êàáèíåòóóä áàéæ áîëíî.
3.2.  Çàðèì õè÷ýýë¿¿äèéí íýãäìýë êàáèíåò áàéæ áîëíî.
3.3.  Êàáèíåòèéã ñóðãóóëèéí çàõèðëûí òóøààëûã ¿íäýñëýí áàéãóóëíà.
3.4. Êàáèíåòàä  áàéâàë çîõèõ ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿í¿¿äèéí èæ á¿ðäýë 70-ààñ äîîøã¿é õóâüä õ¿ðñýí òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãóóäûã ¿íäñýíä íü áèåë¿¿ëñýí òîõèîëäîëä çàõèðëûí òóøààë, ñóðãóóëèéí çàõèðãààíû õ¿ñýëòèéã ¿íäýñëýí Íèéñëýëèéí Áîëîâñðîë øèíæëýõ óõààíû ãàçðààñ ãýð÷èëãýý îëãîíî.
3.5. Êàáèíåòèéí ýðõëýã÷èéã Çààõ àðãûí íýãäëèéí ñàíàëûã ¿íäýñëýí çàõèðëûí òóøààëààð òîìèëíî.
3.6. Ñóðãóóëèéí öàëèíãèéí ñàíä áàãòààí øààðäëàãàòàé çàðèì êàáèíåòàä òóñëàõ àæèëòàí àæèëóóëæ áîëíî.
3.7. Êàáèíåòèéí ñèñòåìýýð õè÷ýýëëýõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä êàáèíåòèéã 纺âðººð àæèëëàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý.
3.8. Íèéñëýëèéí Áîëîâñðîëûí ãàçðààñ îëãîñîí êàáèíåòèéí ãýð÷èëãýýã ñóðãàëòûí ìåíåæåð, öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ 3 æèë òóòàì  ñóíãàõ ýðõòýé.
3.9.  Ãóðâàí æèëèéí äàðàà  Íèéñëýëèéí Áîëîâñðîëûí ãàçàð äàõèí øàëãàæ øààðäëàãà õàíãàâàë ãýð÷èëãýýã øèíý÷ëýí îëãîíî.
3.10. Êàáèíåò àøèãëàëò êàáèíåòààñ çîõèîí áàéãóóëñàí àæëûí ¿ð ä¿íã õàðãàëçàí êàáèíåòèéí ýðõëýã÷èä Ìîíãîë óëñûí çàñãèéí ãàçðûí 2007.09.05 ºäðèéí 219 ä¿ãýýð  òîãòîîë, ÁÑØÓ, ÍÕÕ,Ñàíãèéí ñàéäûí 2007 îíû 08 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí õàìòàðñàí 307/ 91/ 237äóãààð òóøààëûã ¿íäýñëýí íýìýãäýë õºëñ îëãîíî.

ĪЪÂ. Êàáèíåòàä ãýð÷èëãýý îëãîõ øàëãóóðóóä

4.1. Òóõàéí õè÷ýýëýýð ñóðàã÷äàä øààðäàãäàõ ìýäýýëëèéí ñàí,   ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàðóóä
4.2.  Ìýäýýëëèéí ñàíãèéí àøèãëàëòûí òîîöîî
4.3.  Áàãøèéí á¿òýýëèéí ñàí
4.4.  Ñóðàã÷äûí á¿òýýëèéí ñàí
4.5.  Ñóðãàëòûí áîëîí íýãæ õè÷ýýëèéí õºòºëáºð¿¿ä
4.6.  Ñóðàã÷äûí á¿òýýëèéã ñóðòàë÷ëàõ õýñýã
4.7.  Ñòàíäàðòûí õýðýãæèëòèéã ¿íýëýõ ¿íýëãýýíèé ìàòåðèàëóóä
4.8.  Êàáèíåòààñ ÿâóóëàõ ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº( æèë, óëèðëààð)
4.9.   Ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿íèé æàãñààëò, áàÿæèëòûí òýìäýãëýë
4.10. Êàáèíåòèéí ä¿ðýì
4.11. Ñóðãàëòûí òåõíèê õýðýãñýë, òîíîã òºõººðºìæèéã àøèãëàõ çààâàð÷ëàãà
4.12. Ñóðãàëòûí áîëîí áèåò ¿ç¿¿ëýí, ÒªÌ, òåõíèê õýðýãñë¿¿ä ñëàéä, DVD,  CD ãýõ ìýò.
4.13.   Íîì ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà, àðãà ç¿éí çºâëºìæèéí èæ á¿ðäýë
4.14. Êàáèíåòèéí õè÷ýýë òóñ á¿ðèéí îíöëîãò òîõèðñîí øààðäëàãûã ìýðãýæëèéí àðãà ç¿é÷èä ãàðãàæ ºãíº.

ÑÓÐÃÀËÒ ÀÐÃÀ  ǯÉÍ ÀËÁÀRead more