заах аргын нэгдэл,секцийн ажиллах журам

0 comments
ХУД- ийн П.Энхболдын нэрэмжит МГС-тай 32 дугаар сургуулийн багш нарын заах аргын
нэгдэл,секцийн ажиллах журам

Нэг. Ерөнхий зүйл.
1.      ЗАН, секцүүд үйл ажиллагаагаа явуулахдаа энэхүү журмыг баримтална.
2.      ЗАН, секц нь боловсролын талаарх төрийн бодлого,стандартад нийцүүлэн сургалтын агуулга арга зүйг боловсронгуй болгох, багш нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх  ажлыг сургууль дээрээ зохион байгуулах, тэдэнд мэргэжлийн талаар туслах, мэргэжлийн хичээлийн сургалтын явцад хяналт тавих зэрэг ажлыг зохион байгуулж явуулна.
Хоёр. ЗАН,Секцийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл
1.      Багш  нарын мэргэжил  боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг сургууль дээрээ зохион байгуулахдаа дараах чиглэлийг баримтална.

А. Мэргэжлийн чиглэлээр шинээр гарч байгаа ном,товхимол,багш нарын туршлага,өгүүлэл,хичээлийн хөтөлбөр, сурах бичиг,гарын авлага,заах аргын зөвлөмж,шийдвэр зэргийг багш нараар судлуулах

Б.Багш нараар илтгэл,реферат бичүүлэх,сэдвийн боловсруулалт хийлгэх,гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах, тэдэнд энэ чиглэлээр туслах

В. Багш нараар бүтээлийн үзэсгэлэн гаргуулах, нээлттэй болон үзүүлэх хичээл заалгах,тайлан хамгаалалт хийлгэх

Г. Анги удирдах,хүүхэдтэй ажиллах эв дүйд сургах чиглэлээр залуу багш нарын дунд ажил зохиох
    2.Сургалтын агуулга,технологийг боловсронгуй болгох ажлыг  дараах хэлбэрээр зохион байгуулна.
         
       А. Хичээлийн кабинетыг шаардлагын түвшинд байгуулан     
            ажиллуулж баяжилтыг байнга хийлгэж хэвших
       Б. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх,боловсруулах
       В. Сургалтын техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжийг    
            бүрдүүлж  ашиглах
       Г. Багш нарын бүтээлч санаачлагыг дэмжиж, тэдэнд онол, арга   
           зүйн зөвлөмж өгөх
3.Сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлэх талаар
А. Улирал тутамд мэдлэгийн төвшин тогтоох шалгалт авах
Б. Шалгалтын дүнд анализ хийж,мөрөөр нь ажил зохиох
4. Багш нарын санаачлага,сурагчдын сурах идэвхийг өрнүүлэх  
     талаар
        А. Сурагчдын дунд секц сонгон хичээллүүлэх
        Б. Сэдэвт ажил уралдаан тэмцээн зохион байгуулах
        В. Хичээлээс гадуур зохиогдох уламжлалт ажлуудад цаг тухайд   
            нь оролцох
       
Гурав. ЗАН,секцийн ахлагчийн үүрэг
1.ЗАН,секцийн ажлыг улирлаар төлөвлөн батлуулж ажиллах хэрэгжилт,биелэлтийн тайланг сургалтын менежерт бичгээр гаргаж өгөх
2.  Багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалт семинарт тогтмол  хамруулах,хяналт тавих    
3.Багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж,зөвлөн туслах
4.Удирдах дээд байгууллага сургуулийн захиргаанаас гаргасан шийдвэр, удирдамж,зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Дөрөв. ЗАН, Секцийн ахлагчийн эрх
1.      ЗАН,секцээс зохион байгуулсан ажилд идэвх зүтгэлтэй оролцдог,нээлттэй болон үзүүлэх хичээл заасан,илтгэл реферат бичиж,нэгдэл секцийн ажилд хэлэлцүүлсэн багш нарын ажлын чанар, үр дүнг харгалзан шалгаруулж,нэмэгдэл хөлс олгох талаар сургуулийн захиралд саналаа илэрхийлэх.
2.      Багшийн ажлыг дүгнэх,багшид мэргэжлийн зэрэг олгох,шагнал урамшилд тодорхойлох зэрэг ажлуудад оролцож  энэ талаар шийдвэр гаргахад саналаа оруулах.
Тав. ЗАН, секцийн ажиллах хуваарь
            ЗАН,секцүүд сар бүрийн 1,3-р долоо хоногийн ЛХАГВА   
            гарагийн 12.10- 13.00 цагт нийтээр цуглаж ажлаа явуулна.
Зургаа. ЗАН,секцийн ажлыг дүгнэх журам
             ЗАН,секцийн ахлагч нар ажлын төлөвлөлт,түүний хэрэгжилт,багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр явуулсан сургалт,багш нарын хичээлд суусан,нээлттэй үзүүлэх хичээл заасан, олимпиад уралдаанд оролцсон,шалгалт авч анализ хийсэн зэрэг ажил болон зохиосон бусад ажлынхаа тайланг сар бүрийн эцэст хариуцсан сургалтын менежертээ бичгээр гаргаж өгснийг үндэслэн дүгнэж зохих нэмэгдлийг олгоно./Секцийн багш нарын нэгдсэн дүнгээр тооцно./ 
            

Post a Comment